Tujuan

  1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kesadaran serta kompetensi akademik dalam bidang sejarah dan kebudayaan Islam
  2. Menghasilkan publikasi riset dalam bidang sejarah dan kebudayaan Islam
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian sejarah dan budaya sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial
  4. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan resiprokal dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang sejarah dan kebudayaan Islam